Allemansrätten

Nu när hösten är på gång är det många som rider ut och passar på att utnyttja mjuka grusvägar. Men, vad säger allemansrätten? Vilka rättigheter/skyldigheter har vi som hästägare?

1391432_10151807669879865_46642096_n

”Allemansrätten är en rätt för den enskilde att i sitt umgänge med naturen nyttja mark- och vattenområden som tillhör annan”, ett uttalande från Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1996 s 495. Allemansrätten är dock inte obegränsad och det medför ett antal skyldigheter vid utnyttjande.

Kort sammanfattning av dina skyldigheter vid utnyttjande av allemansrätten:

  • Man får inte nyttja marken så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för markägaren.
  • Man får inte rida så nära markägarens bostadshus att man rider på dennes tomt. Man får inte störa tomtägarens husfrid och vill man beträda någons tomt MÅSTE man be om lov (kom ihåg att tomt inte är detsamma som mark).
  • Man får inte heller ta en otillåten väg över en plantering, åker, äng eller annan mark som kan ta skada. Kom ihåg att otillåten väg inte är detsamma som redan upptagen väg, gångstig eller väg där markägaren själv valt att sätta upp en skylt om tillträdesförbud (markägaren har inte rätt att begränsa allemansrätten).
  • Inom områden som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, djur- och växtskyddsområden kan det förekomma begränsningar i medborgarnas rätt att tillträda och vistas och man får inte rida i strid mot dessa bestämmelser.

Du har alltså rätt att vistas i naturen och rida på annans mark, så länge du följer gällande bestämmelser och visar sådan hänsyn att ridningen inte medför nämnvärd skada eller olägenhet för markägaren. Om du vet med dig att du kommer att rida inom samma område vid upprepade tillfällen är det lämpligt att fråga markägaren om lov. Denne får då möjlighet att påverka ditt val av ridväg och möjlighet att meddela dig om han planerar att t.ex. jaga på sin mark.

Agria har skrivit mer om hästen och allemansrätten, läs mer här.